POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ASSOCIACIÓ EMPRESES EURAM DE LA GARROTXA

Cif: G55128847

Adreça postal: C/ Marià Jolis Pellicer, 36 (CP: 17800). Olot, Girona

Correu electrònic: info@aeegarrotxa.com

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altres normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals, li informem que les dades personals aportades seran tractades per ASSOCIACIÓ D’EMPRESES EURAM GARROTXA, amb NIF G-55128847 (En endavant, EL PRESTADOR). La finalitat del tractament de les dades serà el senyalat en el present document. Les dades es conservaran durant el termini considerat com a estrictament necessari per al compliment de la finalitat de tractament, i una vegada finalitzada aquesta, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent. No està prevista la cessió de dades a tercers excepte si existeix una obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment.

S’informa a l’interessat que té dret a retirar en qualsevol moment el seu consentiment al tractament de les seves dades personals i que, si exerceix aquest dret, s’haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament, dirigint-se a carrer Marià Jolis Pellicer, 36 d’Olot o enviant un correu electrònic a info@aeegarrotxa.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).

SOCIS ASSOCIACIÓ EMPRESES EURAM GARROTXA

A.G. Assessoria i gestoria Olot, SL; Cubus, SL; Comercial Masoliver, SA; Bellapart, SAU; Reixach i Torner, SL; Manxa 1901, SL; Avaluació i Planificació Risc, SL; Tavil, SA; La Fageda, SCCL; Vayreda Puigvert, Jordi; Tané Hermetic, SL; Metalúrgica Ros, SAU; Bassols Energia, SA; Noel Alimentaria, SA; Laboratorios Hipra, SL; Associació de Comerciants d’Olot;I nst. Gestió, Formació i Ass.; Vergés Tejero, Salvador; Wattia Innova, SL; Olot Motor, SL; Arico Forest, SL; Garrotxa Serveis Immobiliaris; Germans Sagues Vila, SL; Gelis Dissenyadors; Fajol 2013, SC; Royalverd Service SL; Electrònica Joan, SL; Plantalech, SL; Volcanic Internet, SL; Tadesan, SL; Oliveras Derivats i Materials, SAU; Zoetis Manufacturing Research Spain S L; LC Paper 1881, SA; El Taller de AlqVimia, SL; Plana Hurtós Enginyers, SLP; Serttec; 3D Tecnic; Sillería Vergés; OTC Engineering; Etalentum; Enginyeria Informàtica Olot (EIO); Innova Didàctic.

Tots els socis adoptaran les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades recollides a través de la web i/o altres vies.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

Remetre les comunicacions comercials publicitàries o informatives per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, mitjançant la subscripció corresponent autoritzen a la responsable del tractament a:

  • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
  • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
  • Utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat
  • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@aeegarrotxa.com

D’acord amb la LSSICE, la responsable del Tractament no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatius i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del PRESTADOR.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

EL PRESTADOR no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del prestador. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant EL PRESTADOR presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@aeegarrotxa.cat, indicant com a Assumpte: “*LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades de manera indispensable: e-mail, nom i cognoms, NIF, adreça i telèfon de contacte.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat del PRESTADOR, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que EL PRESTADOR pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del PRESTADOR es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

EL PRESTADOR tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que el prestador consideri inapropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el PRESTADOR es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del prestador, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, el prestador quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El PRESTADOR ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna

contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El PRESTADOR es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre el PRESTADOR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Olot.